Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W JAKICH SYTUACJACH NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO RZECZNIKA PRAW UCZNIA?
Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,  zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.
Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów - może zgłosić się do Rzecznika.


JAKI JEST TRYB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH?
Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.


O CZYM JESZCZE UCZEŃ POWINIEN WIEDZIEĆ?
Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.
Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.


ZADANIA I ROLA RZECZNIKA PRAW UCZNIA W SZKOLE:
•    Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły
•    Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną
•    Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).


SPOSOBY DZIAŁANIA RZECZNIKA:
•    Załatwianie indywidualnych skarg,
•    Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom,
•    Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym,
•    Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną


UPRAWNIENIA RZECZNIKA:
•    Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy
•    Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
•    Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania
•    Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron


RZECZNIK PRAW UCZNIA:
•    To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską
•    To osoba, do której można się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc
•    Udostępni regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować
•    Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
•    Zachowuję dyskrecję!

Nazywam się Damian Szyszko. W bieżącym roku szkolnym dzięki Waszym głosom zostałem Rzecznikiem Praw Ucznia. Bardzo się cieszę, że obdarzyliście mnie zaufaniem, postaram się nieść Wam pomoc w sprawach szkolnych, być wsparciem w sprawach codziennych. Obecnie wszyscy mierzymy się z nadzwyczajną sytuacją, która jest związana z nauką zdalną. Możecie zwrócić się do mnie ze swoimi troskami, obawami, trudnościami. Jestem do Waszej dyspozycji na platformie Teams, E-dzienniku.

Copyright © 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu. All rights reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com